support@zuidplas-computers.nl
Zuidplas Computers
Tel: + 31 6 24 606 534

Algemene VoorwaardenArtikel 1 Begripsbepaling

a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "leverancier" de heer R.J Meijer h.o.d.n. Zuidplas Computers, gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den IJssel. Als leverancier verstrekt hij webhosting, data herstel, webdesign, het verhuren van webservers, scripting en het registreren van domeinnamen. Alsmede verstrekt leverancier adviezen en diensten in de ruimste zin van des woords voor ICT;
b. Onder "wederpartij" wordt verstaan iedere wederpartij van de leverancier;
c. Daarnaast wordt onder "dienstverlener" verstaan de vervoerder, dienstverlener van andere diensten, in de ruimste zin des woords met wie de wederpartij door middel van bemiddeling van de leverancier een overeenkomst aangaat. De dienstverlener is met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten;
d. Consument: de wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
e. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande de levering van diensten op afstand;
f. Herroepingtermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.


Artikel 2 Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van wederpartij, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt
b. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt;
c. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk en aangetekend worden afgeweken;
d. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietig mochten worden,blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervaging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen;
e. Indien gebruiker niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat gebruiker het recht verliest om in de toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen;
f. Algemene voorwaarden van derden of wederpartij zijn voor leverancier niet bindend en niet van toepassing.


Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

a. Indien de wederpartij aan de leverancier een opdracht verstrekt tot het geven van informatie of advies of tot bemiddeling, is de wederpartij jegens leverancier en dienstverlener gebonden aan deze opdracht,ongeacht het feit of er een bevestiging wordt verstrekt door de leverancier. Wordt er door de gebruiker een bevestiging verstrekt, dan geldt dit als bewijs voor de inhoud van de overeenkomst;
b. Bij het aangaan van een overeenkomst, verklaard de wederpartij akkoord te geen met de algemene voorwaarden van de leverancier;
c. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden


Artikel 4 Aanbieding en acceptatie

a. Alle aanbiedingen en offertes die door de leverancier zijn opgesteld zijn geheel vrijblijvend en onverbindend, en hebben een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders is overeengekomen;
b. Aanbiedingen en offertes zijn geldig na het ondertekenen van de offerte door leverancier en wederpartij;
c. De ondertekende offerte dient per post of fax toe gezonden te worden door de tot daartoe bevoegde persoon.
d. Mondelinge toezeggingen verbinden Zuidplas Computers slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
e. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 5 Duur en beëindiging overeenkomst

a. Alle overeenkomsten tussen leverancier en wederpartij wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, voor minimaal één jaar, en met een stilzwijgende verlenging van één jaar;
b. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengt, mits de wederpartij uiterlijk twee maanden van te voren een beëindiging van de overeenkomst heeft aangevraagd;
c. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen geschieden door middel van een aangetekende brief, of per fax;
d. Leverancier kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de wederpartij aan één of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van gebruiker, niet behoorlijk of volledig voldoet, of in strijd handelt met de algemene voorwaarden;
e. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.d heeft leverancier het recht de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien; de wederpartij in strijd handelt met de (inter)-nationale wet en regelgeving, in strijd is met de algemene waarden en normen,indien wederpartij discrimineert ten aan zien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
f. Leverancier heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de wederpartij of consument in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijk schuldsanering inzake zijn schulden. Dit zelfde geld als gebruiker er een ernstige vermoeden van heeft. Wederpartij en of consument, heeft bij bovengenoemde, geen enkele recht om aansprakelijkheid van een schadevergoeding.


Artikel 6 Leveringsvoorwaarden

a. Het laten maken en eventueel uploaden van een website door leverancier geschiedt zo spoedig mogelijk na het ondertekenen van het contract, in het contract wordt de levertijd afgesproken;
b. Indien de levertijd onverhoopt door de leverancier niet gehaald kan worden, wordt de wederpartij hier uiterlijk 10 dagen van te voren van in kennis gesteld, waarna leverancier een nieuw voorstel zal doen aan de wederpartij, betreffende de levertijd;
c. In het geval van het registeren van domeinnamen, dient de wederpartij een termijn van drie werkdagen te hanteren, leverancier zal de domeinnaam na ontvangst van de opdracht binnen één werkdag registreren;
d. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te laat of niet leveren van diensten of producten die de gebruiker bij een 3 e partij afneemt;
e. Indien de leverancier een opdracht voor de wederpartij in zijn geheel heeft afgerond, word deze ter controle aangeboden aan de wederpartij, na akkoord van de wederpartij is de opdracht afgerond. Wijzingen die na het akkoord nog uitgevoerd dienen te worden komen geheel ten kosten van de wederpartij, tegen het geldende uurtarief te weten € 35,00 per uur.


Artikel 7 Prijzen

a. Alle prijzen vermeldt op de website van gebruiker, evenals prijzen genoemd in offerte van leverancier zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen;
b. Leverancier heeft ten alle tijden het recht de tarieven te wijzigen,deze wijzigingen worden drie maanden van te voren aan de wederpartij bekend gemaakt;
c. Wederpartij heeft het recht om bij prijswijzingen de overeenkomst te ontbinden, met in achtneming van de opzegtermijn genoemd onder artikel 5.b
d. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard;


Artikel 8 Betalingen

a. De facturen dienen binnen de termijn en op de wijze zoals aangegeven door de leverancier, te worden voldaan;
b. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij onmiddellijk in verzuim. De overeenkomst wordt geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De leverancier heeft het recht op de webhosting op non-actief te zetten. Het weer actief maken van de webhosting gebeurt als de somma van de totale factuur is voldaan. De kosten hiervoor bedragen €50, en dienen door de wederpartij vooraf voldaan te worden. Daarnaast is de wederpartij bij, niet of niet volledige betaling van enige door hem verschuldigde bedragen, met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de wederpartij tevens een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per maand, een gedeelte van de maand voor een hele maand rekende, over het opeisbare factuurbedrag aan gebruiker verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling;
c. Alle kosten, zowel in als buiten gerechtelijke, de kosten van rechtskundig bijstand, daaronder begrepen, die de gebruiker moet maken ten gevolge van het niet na komen van de betalingsverplichtingen door de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij;
d. Kosten voor internationale betaling van het factuurbedrag, zijn voor rekening van de wederpartij;
e. Indien wederpartij van mening is dat in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de wederpartij hier de bezwaren binnen 7 werkdagen schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst zal de leverancier een onderzoek in stellen naar de juistheid van het factuur bedrag. Echter blijft de betalingsverplichting en betalingstermijn gewoon van kracht.


Artikel 9 Persoonsgegevens

a. Leverancier zal de door de wederpartij verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van deze gegevens geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving;
b. Indien de wederpartij zich niet aan de wet of fatsoensnorm houd, zie lid 5.e, heeft de leverancier het recht om de gegevens genoemd in artikel 9.a, vrij te geven aan alle tot daartoe bevoegde instanties om zonodig een onderzoek in te stellen.


Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Noa Zuidplas Computers alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
b. Indien Zuidplas Computers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
c. Leverancier wijst iedere aansprakelijkheid van de inhoud van de website(s) van de wederpartij af;
d. Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de juiste informatie en foto(s) indien de wederpartij opdracht heeft gegeven voor het ontwikkelen van een website door de gebruiker;
e. Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens bij de registratie van domeinnamen, bij onjuistheden kan de gebruiker wijzigingskosten in rekening brengen, te weten €15, per wijziging;
f. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van de betrokken dienstverleners bij de uitvoering van diensten, noch voor de juistheid van informatie verstrekt door dienstverleners. Voor financieel onvermogen van de dienstverlener is de gebruiker niet aansprakelijk. Daarnaast is gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden;
g. Gezien op het internet grote aantallen knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van netwerken en ieder draadloze communicatiemateriaal, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Gebruiker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen;
h. Leverancier verstrekt de wederpartij een wachtwoord bij het afnemen van één of meerdere diensten dit is een standaard wachtwoord. Wederpartij is zelf verantwoordelijk om het wachtwoord aan te passen, leverancier sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit.


Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

a. Het door leverancier vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van de leverancier, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
b. Leverancier is ten alle tijden gerechtigd de zaken die zich onder de wederpartij (of derden) bevinden, maar tot de eigendom van de leverancier behoren,onder ons te nemen, zodra leverancier in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor leverancier voortvloeien uit het gemene recht: in het bijzonder behoudt leverancier ook het 4 recht de wederpartij na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.


Artikel 12 Wijziging voorwaarden

a. Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
b. Wijzigingen gelden ook ten aan zien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen;
c. Indien wederpartij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


Artikel 13 Subhosting

a. Het is wederpartij niet toegestaan hostingpaketten te verkopen als reseller onder uw eigen domein. Leverancier wijst alle aansprakelijkheid hiervoor af;
b. Subhosting is wel toegestaan indien gebruiker een zogenaamde resellerpakket afneemt van de leverancier. Leverancier wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud evenals de uptime van de resellerpakket.
c. Gebruiker hanteert bij afname van een resellerpakket zijn eigen Algemene Voorwaarden.


Artikel 14 Bijzondere bepalingen

a. Het linken van goksites op een website gehost door de leverancier is niet toegestaan, tevens is het hosten van goksites niet toegestaan volgens de Nederlandse wetten. Informatie verschaffen over genoemde sites is wel toegestaan;
b. Het plaatsen van mp3 op de website van de wederpartij is toegestaan, mits dit legale bestanden zijn.
c. Indien leverancier sterke vermoedens of bewijzen heeft dat de wederpartij zich niet houdt aan de Nederlandse wetgeving, is leverancier ten alle tijden gerechtigd om de website van de wederpartij op non-actief te zetten;
d. Wederpartij kan genoemde artikel 14, geen enkele schade verhalen op de leverancier, in welke vorm dan ook.


Artikel 15 Reclamering

a. Wederpartij dient ter zake van waarneembare gebreken, uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens leverancier vervalt;
b. Reclamering terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aansprakelijkheid ten aanzien van de gebruiker;
c. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten en of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed;
d. Reclame schort elke verplichtingen van de wederpartij niet op.


Artikel 16 Geschillen

a. Op alle geschillen tussen gebruiker en wederpartij is Nederlands recht van toepassing;
b. Geschillen tussen gebruiker en wederpartij worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van gebruiker. De wederpartij heeft het recht om binnen één maand nadat de gebruiker zich op dit artikellid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.Taal: